Ochrona Danych Osobowych

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („Ogólne rozporządzenie o ochronie danych”) („RODO”) informujemy, iż :

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych w zakresie usług hurtowni artykułów instalacyjno-hydraulicznych jest Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Krzemiński z siedzibą w Otwocku przy ul. Żeromskiego 98D, NIP 532-100-99-29 REGON 011184750 ( dalej : „PHU Krzemiński" )
 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora w celu:
  1. zawarcia, wykonania i kontynuacji umów kupna / sprzedaży towarów i usług oferowanych przez Administratora
  2. wykonania ciążących na Administratorze obowiązków prawnych (w szczególności: wystawianie i przechowywanie faktur/dokumentów sprzedaży i innych dokumentów księgowych, rozpatrywanie reklamacji),
  3. ustalenia, obrona i dochodzenie roszczeń,
  4. tworzenia wszelkiego rodzaju zestawień analiz i statystyk (na potrzeby wewnętrzne PHU Krzemiński),
  5. marketingu bezpośredniego,
  6. weryfikacji wiarygodności płatniczej,
  7. wsparcia obsługi,
  8. szeroko pojętej współpracy handlowej, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b, c, d, e, f lub art. 9 ust. 1 oraz ust. 2 lit. a, b, c, d, h, i, j – ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.,
  9. przetwarzania niezbędnego do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią) – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) w zakresie monitoringu wizyjnego w obiektach Administratora.
 3. W związku z powyższym PHU Krzemiński jako Administrator danych osobowych, informuje Pana/ Panią, iż :
 1. podane dane będą przetwarzane na podstawie jest art. 6 ust. 1 pkt a),b), i f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) z 27 kwietnia 2016 r.;
 2. podanie danych jest dobrowolne jednakże niezbędne w celu realizacji usług PHU Krzemiński a niepodanie danych w zakresie wymaganym przez Administratora może skutkować niewykonaniem usługi. W pozostałych przypadkach opiera się na dobrowolnej zgodzie osoby udostępniającej swoje dane osobowe lub przepisach prawa, jednakże niepodanie danych w zakresie wymaganym przez Administratora może uniemożliwić wykonanie usług przez Klinikę Administratora;
 3. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych a także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania;
 4. dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane przez okres adekwatny i nie dłuższy od okresów zgodnych z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w poszczególnych obszarach przetwarzania danych lub aż do odwołania przez Panią/Pana zgody na ich przetwarzanie a gdy to nastąpi przez okres niezbędny i w zakresie niezbędnym z uwagi na wymogi prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń;
 5. odbiorcami Pana/Pani danych osobowych mogą być: Poczta Polska, firmy kurierskie/transportowe, firmy zapewniające wsparcie IT dla administratora, partnerzy handlowi administratora w zakresie niezbędnym do wykonania usługi na podstawie odrębnych umów o powierzeniu przetwarzania danych;
 6. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.